Vaše 2% môžu pomôcť

P

Rozhodni o použití svojho daru 2% :

2% môžu - pomôcť prekonať následky pandémie chudobným ľuďom alebo zdravotne znevýhodneným- pre stabilizáciu ich krízovej situácie

  • byť použité na podporu talentovaných detí a mládeže - zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok
  • podporu vzdelávania detí a mládeže - krúžky, kultúrna činnosť, voľnočasové aktivity, alebo rôzne záujmové činnosti ( napr. zaplatenie poplatku dieťaťu)
  • alebo zveľadenie verejného priestoru - úprava a skrášľovanie okolia - ktoré je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov

Oznám nám, na čo chceš, aby sme Tvoj dar použili.

Takto bude Tvoja pomoc adresná.

Tlačivo


Chráň seba, ochrániš aj nás.

Dávame tiež do Vašej pozornosti, že pripravujeme realizáciu preventívnej aktivity zameranej na podporu zdravia.

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071