Výzva.

P

Spolupracujeme s MsÚ Šaľa, organizáciami a ďalšími aktívnymi pomáhajúcimi občanmi na identifikovaní najviac ohrozených osôb a na posúvaní ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov a ďalšej pomoci, podľa aktuálnej potreby jednotlivcov, alebo skupín.

V tejto súvislosti žiadame domových dôverníkov, vedúcich klubov, denných centier a miestnych združení, aby nám posunuli informácie, alebo kontaktu na osoby žijúce osamelo, s nízkym, alebo žiadnym kontaktom s rodinou, alebo inou blízkou osobou, u ktorých je predpoklad, že:

  • - nemajú ochranné pomôcky,
  • - nemajú dezinfekčné prostriedky, alebo
  • - majú iné životne dôležité potreby, ktoré si nedokážu samostatne napĺňať z dôvodu pandémie ( napr. nedostatok jedla ), alebo
  • - osoby, u ktorých je predpoklad, že ich ochrana môže byť nedostatočná z dôvodu ich životných návykov.

Sme miestne občianske združenie, ktoré poskytuje sociálnu službu Komunitné centrum terénnou formou.

Pomoc osobám, ktoré kontaktujeme prostredníctvom tejto výzvy, bude poskytovaná odborne.

V prípade želania osoby, alebo skupiny aj anonymne, s ohľadom na práva prijímateľov pomoci.

Jej realizáciou je poverená naša zamestnankyňa - odborná garantka komunitného centra.

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071