Členstvo

 • 2.1 Vznik členstva

  Členmi združenia sa môžu stať osoby staršie ako 16 rokov a sú plne spôsobilé na právne úkony, s právom hlasovať na Valnom zhromaždení združenia od veku 18 rokov.

  Členovia združenia súhlasia s poslaním a cieľmi združenia, pre ktoré bolo združenie založené. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.

  O prijatí za člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí, nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

  Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov, ktoré vykoná jeden z Predsedov združenia. O zápise do registra členov vydá združenie písomné potvrdenie.

 • 2.2 Zánik členstva
 • 2.3 Práva členov
 • 2.4 Povinnosti členov

  Dodržiavať stanovy združenia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.

  Pri výkone činností a aktivít združenia hájiť a chrániť dobré meno združenia, chrániť majetok združenia a dodržiavať platné právne predpisy SR.

  Platiť členské príspevky v termíne a vo výške ustanovenej Valným zhromaždením, pre nasledujúci rok. Povinnosti zaplatiť členský príspevok sú zbavení členovia združenia mladší ako 18 rokov.

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071