Komunitné centrum

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od mesiaca marec 2020 poskytujeme v meste Šaľa v okrese Šaľa sociálnu službu Komunitné centrum.

Táto služba zahŕňa poskytovanie:

sociálneho poradenstva a poskytovanie pomoci pri uplatnení práv a právom chránených záujmov, čo znamená, že Vám v prípade Vašej potreby poskytneme základné, alebo a ďalšie informácie. Na základe týchto môžete ďalej samostatne postupovať a byť úspešnejší pri riešení svojich osobných problémov.
Pomôžeme Vám aj pri vyhotovení žiadostí, alebo odpovedí, sprostredkovaní kontaktu s rôznymi inštitúciami, nasmerujeme Vás k ďalším Vami nevyužitým možnostiam riešení a mnohé iné.

pomocou pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia sa prioritne zameriavame na podporu detí a ich rodičov v pravidelnosti v príprave na vyučovanie, nácvik pozornosti a tréning pamäte. Usilujeme tiež o rozvoj logického zmýšľania, zlepšenie školského prospechu a budovanie pozitívneho vzťahu ku vzdelávaniu.
Podporujeme aj rozvoj komunikačných a prezentačných zručností detí tak, aby sa zvyšovala ich motivácia pre dosahovanie lepších školských výsledkov.

pomocou pri príprave na školské vyučovanie však nenahrádzame zodpovednosť školských zariadení, rodičov detí a ďalších subjektov za obsah a kvalitu učebných látok odovzdávaných deťom počas školského vyučovania.

preventívne aktivity ktoré pripravujeme, sú zamerané na predchádzanie rizikovému správaniu osôb, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám.
Tiež na ich prekonanie, alebo riešenie.

Sociálna služba Komunitné centrum tiež zabezpečuje:

vykonávanie záujmových činností, čo zahŕňa podporu a rozvoj kultúrnej činnosti, spoločenskej činnosti, športovú činnosť, rekreačnú činnosť. Všetky aktivity sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby.

Podporou aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, prispieva k rozvoju a zveľaďovaniu miestnych potenciálov, výkonom komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie.

Renata

Odborný garant KC

Ďaľšie informácie

  • Ako sa to deje?
  • Ako dlho trvá spolupráca?
HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071