Vízia občianskeho združenia

P

Prispievať svojimi činnosťami k zvyšovaniu kvality života jednotlivcov a skupín obyvateľov,

ich spoluúčasťou na verejnom dianí, prostredníctvom aktivizácie a rozvoja potenciálov
v ich prirodzenom prostredí.

Ciele


  • Rozvoj prepájanie kultúr miestnej komunity – podpora multikultúrnych prínosov,
  • Rozvoj potenciálov obyvateľov a ich prostredia na miestnej úrovni – aktivizácia obyvateľov/aktívne občianstvo,
  • Tvora a realizácia vlastných systémov pomoci,
  • Poskytovanie sociálnych služieb,
  • Podpora vzdelávania jednotlivcov a skupín,
  • Rozvoj a ochrana životného prostredia,
  • Budovanie partnerstiev,
  • Spolupráca na tvorbe a zavádzaní koncepcií a inovatívnych modelov,
  • Podpora dobrovoľníctva,
  • Tvorba ďalších odborných kapacít
H
O nás

Hodnoty

Veríme, že človek, ako jedinec pôsobiaci v priestore, má kapacity, vôľu aj záujem o spoluúčasť na budovaní takej spoločnosti, ktorá bude v čo najväčšej miere, pri zachovávaní práv ostatných, vyhovovať jeho aktuálnym potrebám a vytvárať priestor pre spokojný život.
stanovy združenia  
HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071